Op www.mtb-sport.net zijn de Algemene Voorwaarden van MTB Sport van toepassing.

Algemene Voorwaarden MTB Sport

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MTB Sport handelend onder de handelsnamen MTB Sport en www.mtb-sport.net, en op alle met MTB Sport aangegane overeenkomsten. 1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 1.5 Onder 'koper' wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot MTB Sport in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'koper' ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. 1.6 MTB Sport is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. 1.7 Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede begrepen , de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. MTB Sport is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Alle aanbiedingen van MTB Sport zijn vrijblijvend en MTB Sport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: - de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen. - een offerte door de koper is getekend en door MTB Sport is ontvangen in geval door MTB Sport een op naam gestelde offerte is uitgebracht. - de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan MTB Sport via elektronische weg is verzonden en door MTB Sport is ontvangen. 2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres. 2.7 MTB Sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MTB Sport dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling. 2.8 Koper en MTB Sport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5, 2.6 en 2.7 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MTB Sport gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MTB Sport garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen. 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 3.3 De koper is de prijs verschuldigd die MTB Sport in haar bevestiging conform artikel 2.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MTB Sport worden gecorrigeerd.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.